Αρχική

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΙΣΕΜ)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών ιδρύθηκε το 1991. Είναι επιστημονικό σωματείο, μη κερδοσκοπικό.


Σκοπός και μέσα

Όπως αναφέρεται στο Καταστατικό του, σκοπός του ΙΣΕΜ είναι η υποβοήθηση της συνεταιριστικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, με στήριξη στην επιστημονική διερεύνηση των σχετικών με τη συνεταιριστική δραστηριότητα θεμάτων και προβλημάτων (θεωρητικών κει εφαρμογής).
                Την επίτευξη των σκοπών του το ΙΣΕΜ επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως με:
Ø  Τη διεύρυνση της γνώσης για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις μεθόδους επίλυσης συνεταιριστικών προβλημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συσχετισμό με τις συνεταιριστικές Αρχές και επιδιώξεις.
Ø  Τη διεξαγωγή ερευνών θεωρητικής και εφαρμοσμένης μορφής επί θεμάτων που απασχολούν τους συνεταιρισμούς.
Ø  Την πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου, με τον πιο πρόσφορο κατά περίπτωση τρόπο, τηρώντας εχεμύθεια στις περιπτώσεις που διακυβεύονται συμφέροντα των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Ø  Τη συνεργασία με άλλους φορείς και την υποστήριξη ενεργειών τους, εφόσον ανταποκρίνονται προς τους σκοπούς του ΙΣΕΜ.

Μέλη

Μέλη του ΙΣΕΜ μπορούν να γίνουν:
o    Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε μορφής και βαθμού, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα που από το καταστατικό τους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών.
o    Φυσικά πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του ΙΣΕΜ με την κατάρτιση και την πείρα τους.
Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση με εκπρόσωπό τους.


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία.


Οικονομικοί πόροι

Τα έσοδα του ΙΣΕΜ αποτελούνται από τις ετήσιες εισφορές των μελών του, από δωρεές και από αμοιβές για τις υπηρεσίες του (έρευνες, μελέτες, εκδόσεις, κλπ). Συμμετοχή σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες δεν επιτρέπεται.
            Η οικονομική διαχείριση του ΙΣΕΜ ελέγχεται από δύο ανεξάρτητους ελεγκτές που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση των Ελεγκτών παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση.